Barruulee

Iimaanaa fi Islaamaa

Arkaana Iimaanaa 1ffaa

Arkaana Iimaanaa 2ffaa

Arkaana Iimaanaa 3ffaa

Arkaana Iimaanaa 4ffaa

Arkaana Iimaanaa 5ffaa

Arkaana Iimaanaa 6ffaa

Tawhiida

Zikrii fi Salaata

Fuudhaa Heeruma (Gaa’ila)

Guddinna Ijoollee

Jajjabeenya

Ibsaa Jireenyaa

Jaalala

Qalbii


Ramadaana

Jireenya